Kraftvärme är en teknik som gör det möjligt att i en och samma process framställa värme och elektricitet. Värmen har formen av ånga med högt tryck eller varmvatten.

Ett kraftvärmeverk som producerar el och värme drivs med gasturbiner eller -motorer. Naturgas är den vanligaste huvudenergikällan för kraftvärmeverk. Förnybara energikällor och avfall kan emellertid också användas.

Till skillnad från ett traditionellt kraftverk där avgaserna leds ut direkt genom en skorsten kyls de i kraftvärmeverk först ner, så att energin frigörs i ett varmvatten-/ångkretslopp. De kylda avgaserna förs sedan ut genom skorstenen.

Kraftvärmeverken kan ha en verkningsgrad på omkring 90%. Processen är mer miljövänlig eftersom mindre koldioxid och kväveoxid frigörs vid förbränning av naturgas än vid förbränning av olja eller kol. En ökad användning av kraftvärme skulle kunna minska utsläppen av koldioxid inom EU med 127 miljoner ton 2010 och 258 miljoner ton 2020.

Goldenforest, Fjärrvärme, Fjärrkyla, Kraftvärme,
top